Equips de protecció individual

catellà   anglès

Utilització dels Equips de Protecció Individual a les pràctiques docents

A les pràctiques docents es manipulen equips de treball i productes químics que poden generar risc. És per aquest motiu que tots els alumnes, amb l’exemple del personal docent, han d’utilitzar els EPI’s corresponents.