Informació sobre el Coronavirus

Protocol d'actuació de la Universitat de Lleida davant l'exposició de l'alerta sanitària per coronavirus (Covid-2019)

Informació sobre el tractament de dades personals de membres de la comunitat universitària, en relació amb la situació generada pel COVID-19


 Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Lleida (02/03/2020)


 En relació al coronavirus (COVID-19), cal seguir les indicacions i recomanacions que des de Salut Pública van arribant  i que podeu consultar actualitzades en els següents enllaços:

Canal Salut Generalitat de Catalunya

Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social


Altres informacions

Preguntes i respostes sobre la COVID-19 

Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV en l’àmbit universitari 

 Segons les informacions disponibles, el coronavirus  es pot transmetre entre humans per via respiratòria per un contacte estret amb una persona infectada, a una distància inferior a un metre (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses)

Les mesures genèriques de protecció individual enfront d’aquest i altres virus respiratoris inclouen:

  • Realitzar una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó (mín 20 segons) especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com tos o esternuts
  • Mantenir una distància d’un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.     

       Com rentar-se les mans                 


Recomanacions per aportar benestar i regulació emocional davant l'alerta sanitària del COVID-19  (Canal UNED)

       Afrontament psico-saludable davant el COVID- 19

       Guies i orientacions  ( davant el confinament; ajuda per regular les emocions; guia per pares...)

       Altres recursos   


Autoavaluació de riscos laborals en el teletreball

Davant les circumstàncies actuals i excepcionals, la UdL en el compliment del RD Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries COVID-19 i per a la implantació del teletreball,  entén complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos laborals, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.

    Qüestionari d'autoavaluació de llocs de teletreball

Un cop emplenat el podeu enviar-lo a Prevenció UdL a través del correu electrònic prevencio@udl.cat

 

    Recomancions en el teletreball durant el confinament