Coordinació empresarial

Tornar enrere

Davant la nova situació generada pel Coronavirus SARS-CoV-2, la UdL ha de garantir que tan el personal desplaçat i el que arriba d'altres institucions (personal investigador, doctorants...) com els treballadors d'empreses externes que presten els seus serveis a les seves instal·lacions ho facin amb totes les garanties de seguretat. 

La UdL informarà i donarà les instruccions necessàries de les mesures preventives adoptades en relació al coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta comunicació haurà de ser bidireccional, les empreses externes i les institucions que acullen personal de la UdL hauran d'informar del cumpliment de les mesures i protocols establerts, als seus treballadors. 

Es poden donar diferents situacions per regular la coordinació empresarial segons les activitats que desenvolupa la Universitat de Lleida. Són les següents:

  • PERSONAL PROPI DESPLAÇAT FORA DE LA UdL 

Rebre la informació de les mesures adoptades en les institucions d'acollida

Seguir les recomanacions de la institució  

Emportar-se els EPIS subministrats per la UdL

Intercanvi d'informació i comunicacions sobre els riscos específics de la seva pròpia activitat

  • PERSONAL D'ALTRES INSTITUCIONS DESPLAÇATS A LA UdL

Rebre la informació de les mesures adoptades a la UdL

Disposar dels EPIS adients

Intercanvi d'informació i comunicacions

  • EMPRESES EXTERNES (activitats que desenvolupen altres empreses en les instal·lacions de la UdL)

Coordinar amb les empreses els criteris d’actuació en relació a la situació

Actualitzar la documentació de coordinació empresarial quan li sigui requerit

Fer extensives les mesures adoptades als treballadors d’empreses externes que presten serveis a la UdL

Disposar dels EPIS adients

Establir el conjunt de mesures específiques de prevenció i/o procediments i protocols d'actuació

Instrucciones para los empresas externas que deban acceder a la UdL

  • VISITES EXTERNES (clients, visitants, usuaris...)

Aquestes persones, per poder accedir als edificis, hauran d'estar informats sobre les actuacions a seguir pel COVID-19, sense perjudici d'altres informacions, instruccions o indicacions que la Universitat de Lleida consideri adients o aquelles obligacions que exigeixi per poder accedir als espais o romandre en el seu interior en condicions de seguretat i salut.