Equips de protecció individual i col·lectiva

catellà   anglès

Utilització dels Equips de Protecció Individual a les pràctiques docents

A les pràctiques docents es manipulen equips de treball i productes químics que poden generar risc. És per aquest motiu que tots els alumnes, amb l’exemple del personal docent, han d’utilitzar els EPI’s corresponents.

Dutxes i rentaulls

El laboratori és un lloc on es pugui donar fàcilment accidents o incidents com vessaments, esquitxades o incendis, a causa de la utilització d'una gran varietat de productes químics amb diferent perillositat.

Guants de protecció

Els guants et protegeixen les mans davant la manipulació de materials, ús d'eines, equips de treball, productes químics o agents biològics.