Avaluacions de risc

Tornar enrere

 

Davant de la situació generada per coronavirus SARS-CoV-2 cal establir mesures per limitar el nombre de persones exposades i el temps d'exposició, a partir d'una avaluació de riscos específica i sempre seguint el que disposen les autoritats sanitàries. 

Les mesures preventives s'ajustaran i s'aplicaran en funció de la naturalesa de les activitats. Per aquest motiu s’han diferenciat 4 categories de llocs de treball o tasques.


El servei de prevenció sp|activa ha realitzat 4 avaluacions de risc d’exposició al coronavirus que poden ser combinables entre sí:

Avaluació general per TOT EL PERSONAL de la UdL (PAS I PDI)

Avaluació específica per personal que, de forma continua o puntual, fa ATENCIÓ AL PÚBLIC (PAS i PDI)

Avaluació específica per personal de CONSERGERIA (PAS)

Avaluació específica per personal de laboratori que treballa amb MOSTRES BIOLÒGIQUES HUMANES (PAS i PDI)


El Ministeri de Sanitat ha establert diferents escenaris de risc, en el que es poden trobar les persones treballadores, atenent a la naturalesa de les activitats que realitzen, i ha fet 3 classificacions d’exposició:

  1. Exposició de risc.
  2. Exposició de baix risc.
  3. Baixa probabilitat d’exposició.

En el cas del personal de la UdL, i d’acord a les avaluacions de risc indicades anteriorment:

  1. No hi ha cap exposició de risc.
  2. L’exposició de baix risc està present únicament en el personal de laboratori que treballa amb Mostres Biològiques Humanes.
  3. La resta d’activitats són considerades de baixa probabilitat d’exposició.

Autoavaluació de riscos laborals en el teletreball

Davant les circumstàncies actuals i excepcionals, la UdL en el compliment del RD Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries COVID-19 i per a la implantació del teletreball,  entén complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos laborals, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.

    Qüestionari d'autoavaluació de llocs de teletreball

Un cop emplenat enviar-ho a la unitat de Prevenció de la UdL a través del correu electrònic prevencio@udl.cat